KATEGORIZACE ÚČETNÍCH JEDNOTEK

Změny v účetnictví, které přináší legislativa od roku 2016

Počínaje Novým rokem vstoupí v platnost novela zákona o účetnictví, která například znovu zavádí jednoduché účetnictví. Je toho však mnohem více –pojďme si tedy shrnout, jakých oblastí se změny v zákoně dotknout.

Od 1. ledna 2016 nabývá účinnosti vyhláška č. 250/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví, kterou se provádějí některá ustanovení zákona          č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Mezi hlavní změny patří kategorizace účetních jednotek, nové uspořádání a označování položek v účetních výkazech (rozvaha, výkaz zisku a ztráty), úprava účtového rozvrhu podnikatele, vykazování zřizovacích výdajů, mimořádných nákladů, resp. výnosů a změna metody účtování změny stavu zásob vytvořených vlastní činností.

 

KATEGORIZACE ÚČETNÍCH JEDNOTEK

První změnou v našem výčtu je nově zavedená kategorizace účetních jednotek. Od 1. 1. se tak můžete setkat  s rozdělením účetních jednotek na velkou, střední a malou, resp. mikro. Do jaké kategorie spadáte, se posuzuje pomocí kritérií, kterými jsou hodnota aktiv, čistý obrat a průměrný počet zaměstnanců k rozvahovému dni.

 Velká účetní jednotka překračuje dvě ze tří kritérií:

 •  aktiva celkem 500 000 000 Kč
 • čistý obrat 1 000 000 000 Kč
 • průměrný počet zaměstnanců 250

 Střední účetní jednotka nepřekračuje dvě z těchto tří kritérií:

 • aktiva celkem 500 000 000 Kč
 • čistý obrat 1 000 000 000 Kč
 • průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250

 Malá účetní jednotka nepřekračuje dvě z těchto tří kritérií:

 •  aktiva celkem 100 000 000 Kč
 • čistý obrat 200 000 000 Kč
 • průměrný počet zaměstnanců 50

  Mikro účetní jednotka nepřekračuje dvě ze tří kritérií:

 •  aktiva celkem 9 000 000 Kč
 • čistý obrat 18 000 000 Kč
 • průměrný počet zaměstnanců 10
On 2 ledna, 2016, posted in: Aktuality by